Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Lima Oro 100 g

LIMA ORO 100 g.Taimekaitsevahend.Molluskitsiid.Taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.Toimeaine: metaldehüüd 50 g/kg.Preparatiivne vorm: granuleeritud sööt.Eesti reg. nr.: 0588/21.01.16. Pakend: 100 g. Loa haldaja: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgia.Tootja/pakkija: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra (West) Mumbai- 400 050, India.Pakendaja: UAB Inovacine firma „MKDS“ Piliakalnio 68. Nemencine, Vilnius r. Sav. LT-15175.Eestisse toimetaja ja turustaja: Holding Invest OÜ  Reg.nr  11174105   tel: +372 56294071   e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  www.hi.ee. Valmistamise kuupäev ja partii No: vt pakendilt. Toode sisaldab ohtlikke aineid metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid! Tigude graanulite pakendeid suurusega üle 1kg tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik! Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid! Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 16662. Hädaabitelefon: 112 HOIATUSLAUSED: P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P235+P410 Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest. TÄIENDAVAD MÄRGISTUSE ELEMENDID. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe6 Lindude/looduslike imetajate kaitsmiseks kõrvaldada lekkinud vahend. SPr1 Sööt tuleb ohutult ladustada, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. ESMAABI: Enesetunde halvenemisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või selle etiketti. Õnnetuse korral helistada HÄDAABI TELEFONILE 112. Allaneelamisel: Loputada suud veega. Viivitamatult helistada Mürgistusteabekeskusesse või arstile. Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, hingamise katkemisel teha kunstlikku hingamist. Kutsuda arst. Kokkupuutel nahaga: Eemaldada saastunud rõivad. Pesta saastunud ala rohke veega. Kokkupuutel silmadega: Eemaldada koheselt kontaktläätsed (kui neid kantakse) ning loputada rohke veega 20 minutit. Kontakteeruda koheselt arstiga (võimalusel näidata etiketti). OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED: Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m pinnaveekogudest. Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode. Hoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal! Preparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida. Kalibreerige külvik enne kasutamist. Täitke ja puhastage külvik põllul. Ärge täitke ja puhastage aias.KASUTUSJUHEND:LIMA ORO on preparaat tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata. MITTE KASUTADA enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega. Kasutamine: Kulunorm: 7 kg/ha. Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist. Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigude tõrjel graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel. Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi panna mullale. Maksimaalne kasutuskordade arv: 2 korda hooajal (maksimum 14kg/ha), minimaalne intervall 7-10 päeva.

TAIM                                                PREPARAADI KASUTAMINE

Teraviljad                                        Kasutada külvist kuni võrsumise lõpuni

                                                         (BBCH 29)

Salat                                                Kasutada külvist kuni faasini, mil 10% sordile

                                                         omasest lehemassist on saavutatud (BBCH41)

Tali- ja suviraps                              Kasutada külvist kuni kõrvalvõrsete arengu

                                                         lõpuni  (BBCH 29)

Kartul                                               Kasutada mugulate mahapanekust kuni pealsete                                                                                                                                                                                

                                                         hävimiseni  (BBCH97)

Marjapõõsad                                   Kasutada kuni õitsemise lõpuni (BBCH 69)

Mais                                                 Kasutada külvist kuni 5. lehe

                                                         lahtikeerdumiseni (BBCH 15)

Ilutaimed                                         Kasutada külvist kuni seemnete valmimiseni

                                                         (BBCH 99)

Karjamaad ja murud                       Karjamaad: kasutada külvist kuni BBCH 15

                                                          Murud: kasutada külvist kuni kasvuhooaja lõpuni

Viljapuud: õun ja pirn                     Kasutada kuni õielehtede lõpliku

                                                          varisemiseni (BBCH 69)

Jäätmete ja pakendi kahjutustamine Toote jäägid, lekkinud toode ning ka toote tühjad pakendid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Säilitamine Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud ja valguse eest kaitstud kohas, hermeetiliselt suletud originaalpakendis. Vältides temperatuure alla 0ŗC ja üle 30ŗC. Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.

Veel selles kategoorias: « Gusto Molluskitsiid 500 g