Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Score 250 EC 2 ml

„Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus”.
Taimekaitsevahend. Fungitsiid. Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat. Kasutusala: Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid õuna-ja pirnipuu kärntõve ja jahukaste tõrjeks ning kirsi- ja ploomipuu mädanike tõrjeks. Toimeaine: 250 g/l difenokonasool. Eesti reg.-nr 0068/14.07.09. Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. Pakend: 2ml
Kasutuspiirang: preparaati ei tohi kasutada veekogule lähemal kui 25 m! Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Esmaabi: Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. Hoiutingimused: Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas,vältida temperatuuri alla -10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Ettevaatust H304- Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. H319-Põhjustab tugevat silmade ärritust. H411- Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401- Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. EUH066- Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. P280- Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. P301+310 -ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P305+351+338. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P331- MITTE kutsuda esile oksendamist. P337+313- Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P391- Mahavoolanud toode kokku koguda. P405 -Hoida lukustatult. P501- Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1- Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Spe3- Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 25 m pinnaveekogudest. Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte.Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Toimemehhanism: Score 250 EC on profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid. Preparaadil on tugev translaminaarne toime.
Kasutamine:
Õunapuud-õunapuu kärntõbi max pritsimiste arv 2x
Õunapuu jahukaste  max pritsimiste arv 2x
intervall 10 p.
Pirnipuud-pirnipuu kärntõbi max pritsimiste arv 2x
Õunapuu jahukaste max pritsimiste arv 2 x
intervall 10 p
Kirsi ja ploomipuu mädanikud max pritsimiste arv 2 x
intervall 10 p
Kulunorm: 2 ml /10 l vees-2l noorele ja 5 l kandeas olevale puule.
Ooteaeg: Õuna- ja pirnipuud 21 päeva, ploomi- ja kirsipuud 14 päeva.
Veekulu: Õuna- ja pirnipuud 800-1500 l/ha-le 80-150 l/1000 m²-le 8-15 l/100 m²-le : ploomi- ja kirsipuud 800-1000 l/ha-le 80-100 l/1000 m²-le 8-10 l/100 m²-le.
Tähelepanu kasutamisel!
Score 250 EC-ga pritsida:
Õuna-ja pirnipuid: õitsemise algusest kuni viljade küpsemise alguseni.
Kirsipuid: kui õiepung on suletud kuni sordile omase viljade värvumiseni.
Ploomipuid: viljade poole oma suuruse saavutamisest kuni sordile omase viljade värvumiseni.
Score 250 EC-d soovitatakse kasutada haiguse kriitilises staadiumis . Esimeseks pritsimiseks soovitatakse Chorus 50WG-d või kontaktset fungitsiidi. Kui haiguse levik on tugev, võib pritsimiste vaheline intervall olla 10 päeva. Toode sobib kasutamiseks integreeritud taimekaitses. Töölahuse valmistamine: Ettenähtud Score 250 EC kogus lisatakse veega täidetud pritsipaaki segisti töötades. Kui kasutatakse mitut preparaati koos, täidetakse paak
poolenisti veega, pannakse segisti tööle, lisatakse märguv pulber ja seejärel Score 250 EC ning täidetakse paak veega. Pritsimistehnoloogia: Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus ja kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsi puhastamine: Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist. Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Pakendi kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada
töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Hoiutingimused: Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla -10°C ja üle +35°C. ÄRGE laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Resistentsus: Difenokonasool on ergosterooli biosünteesi inhibiitor, kuuludes triasoolide keemilisse klassi (FRAC grupp 3), mis takistab eburikooli demetülatsiooni. Mõjub paljudele haigustekitajatele, paljudel kultuuridel. Tänu oligogeneetilisele mehhanismile on resistentsuse risk hinnanguliselt keskmine.
DMI fungitsiidide kasutamiseks on FRAC'i Steroolse Biosünteesi Inhibiitori (SBI) töörühm välja töötanud üldkasutatavad soovitused: • Ärge kasutage pritsimistel DMI sisaldavaid tooteid rohkem kui 50% ulatuses. • Ärge pritsige kultuuri rohkem kui 2 korda hooaja jooksul. • Kasutage efektiivset kulunormi ja vältige tugevat ravimist. Kõige kaasaegsemad ja konkreetsemad juhised DMI fungitsiidide kasutamiseks erinevatel kultuuridel on kättesaadavad aadressil: http://www.frac.info/. Juriidilised aspektid ja kasutaja risk: Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Olemasolevate või tekkivate resistentsete seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutuda väheefektiivseteks ning selle tulemusena saak väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta Syngenta Crop Protection AG ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus resistentsete tüvede korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Loa haldaja ja tootja: Syngenta Crop Protection AG tel. +41613234040 ® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Com
Veel selles kategoorias: Previcur Energy 15 ml »